Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Intelwater, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Εταιρικά Στοιχεία


ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι"INTEL WATER Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ - Δ. ΣΜΑΓΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΛ ΓΟΥΟΤΕΡ ΙΚΕ"

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 226.020,00 €, Οι εταίροι είναι ο Δημήτριος Σμάγας του Γεωργίου τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (3767) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων δέκα (€ 113.010,00) και η εταιρική συμμετοχή του ανέρχεται σε πενήντα τοις εκατό (50%) που γεννήθηκε την 26-6-1965 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καρδία Μίκρας, 57500, Τ.Θ. 297 (αριθμός ταυτότητας ΑΚ.907428/01-11-2013 του Α.Τ. Επανομής Θεσ/νίκης - Α.Φ.Μ. 044282033 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς) και Β) Ο Αθανάσιος Σπυριδωνίδης του Γεωργίου τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (3767) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων δέκα (€ 113.010,00) και η εταιρική συμμετοχή του ανέρχεται σε πενήντα τοις εκατό (50%) που γεννήθηκε την 16-7-1971 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Αβδελά 7, Καλαμαριά, 55131 (αριθμός ταυτότητας ΑΙ.727292/10-11-2010 του Τ.Α. Καλαμαριάς - Α.Φ.Μ. 063003830 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς).
Και οι δύο εταίροι, είναι διαχειριστές της εταιρείας.

ΓΕΜΗ

Ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Εταιρίας είναι 43729406000

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών, Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001